top of page
velkostna-tabulka.png

Kategórie osobných údajov

Zabezpečenie vymáhania nárokov

Marketing za účelom propagácie ďalších produktov

Oprávnený záujem

Po splnení zmluvného záväzku Prevádzkovateľ bude naďalej spracovávať osobné údaje za účelom zabezpečenia vymáhania prípadných nárokov tak zo strany samotného Prevádzkovateľa ako aj jeho obchodných partnerov (napr. prípadná náhrada škody, namietanie vadného plnenia, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a pod.).

Pre ponuku ďaľších produktov formou obchodných oznámení môže predajca využívať predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie predajca vykonáva z dôvodu realizácie oprávnených záujmov v podobe obmedzeného priameho marketingu. Predajca tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje zákazníkovi kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.

Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môže uplatniť u Prevádzkovateľa.

 

4. Právny základ spracovania osobných údajov

 

Plnenie zmluvy

Predaj výrobkov predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a s & s studio s.r.o., na základe ktorého máte možnosť na kúpu a využívanie výrobkov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania služby.

Na základe rovnakého právneho základu spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné na marketing ďalších produktov.

5. Osoby spracúvajúce osobné údaje

5.1.V prvom rade sú osobné údaje spracovávané pracovníkmi internetovej stránky www.silkandstones.shop . Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s touto internetovou platformou. 

 

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie Vašich údajov (najmä pri zabezpečení platobných operácií a pri doručovaní objednanéhotovaru).

 

 

6. Doba spracovania osobných údajov

6.1.Údaje získané prostredníctvom internetovej stránky www.silkandstones.shop sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

6.2. Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

 

Údaje potrebné na priamy marketing budeme spracúvať na dobu nevyhnutnú pre reklamu nových produktov.

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

 

7. Práva zákazníka/kupujúceho

Ako užívateľ služieb a zákazník (t.j. osobou, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III GDPR právo najmä:

(a)na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 

(b)na prístup k Vašim osobným údajom,
 

(c)na opravu Vašich osobnýúdajov,
 

(d)na výmaz Vašich osobných údajov,
 

(e)na obmedzenie spracúvania Vašich osobnýúdajov,
 

(f)právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opraven, vymazanalebo ich spracúvanie bolo obmedzen,
 

(g)na prenosnosť Vašich osobnýúdajov k inmu prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 

(h)právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobnýúdajov, ak je spracúvanie realizovanna základe oprávnenho záujmu,

(i)kedykoľvek odvolať súhlas so spracúíšich osobnýúdajov, a
 

(j)právo podať sťažnosť dozornmu orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobnýúdajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webovsídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobnýúdajov v členskom štáášho obvyklho pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.
 

(k)Vivien Babicová má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov. Ak však dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

8. Kde si môžete uplatniť vyššie uvedené práva?

8.1. Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť u spoločnosti s & s studio s.r.o., a to odoslaním e-mailu na adresu silk.stones.magic@gmail.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou na alternatívnu korešpondenčnú adresu s & s studio s.r.o., poverená osoba Katarína Tribusová, Mukačevská 17, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Vaše žiadosti budú vybavované bez zbytočného odkladu v čo najkratšej možnej dobe.

 

9. Bezpečnosť

9.1. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Pri spracovaní osobných údajov sa kladie veľký dôraz na moderné technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Prevádzkovateľ podnikol všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb

9.2.Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany www.silkandstones.shop pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

 

 

10. Účinnosť

10.1.Tieto pravidlá sú účinné od 1.4.2022.

bottom of page